Styrs du av dina omständigheter? Eller går du ÖVER dina omständigheter